§ 1 Namn och tillhörighet

Husby Arbetarcentrum är en facklig organisation som är verksam i Husby med omnejd och på arbetsplatser där personer som bor i Husby arbetar (verksamhetsområdet).

§ 2 Uppgift

Den fackliga organisationen ska tillvarata arbetares intressen gentemot arbetsköpare inom sitt verksamhetsområde. Den fackliga organisationen ska verka för att organisera alla arbetare på inom verksamhetsområdet och vara drivande i arbetsplatskampen och värna om solidaritet mellan alla arbetare i Husby.

§ 3 Medlemskap

Mom 1. Den fackliga organisationen organiserar alla arbetare som bor eller arbetar i Husby och personer som i solidaritetens anda vill vara aktiva i den fackliga organisationen. Arbetsköpare och poliser kan inte bli medlemmar i den fackliga organisationen. Medlemsmöte kan besluta om undantag.

Mom 2. De som motarbetar eller skadar den fackliga organisationen kan suspenderas. Beslut om suspendering ska ske på ett medlemsmöte med kvalificerad 2/3-majoritet. Berörd medlem ska ges möjlighet att försvara sig.

§ 4 Medlemsmöten

Medlemsmöten ska hållas regelbundet och är förutom årsmötet högsta beslutande organ. De ska protokollföras av en mötessekreterare.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är högsta beslutande organ och det ska hållas en gång om året.

§ 6 Kommitté inom fackliga organisationen

Mom 1. Ledamöter. Består av minst 3 ledamöter. Kommittéer bildas på uppdrag av medlemsmöte eller årsmöte och har det uppdrag som medlemsmötet beslutar om.

Mom 2. Sekreterare. Sekreteraren har till uppgift att sammankalla den fackliga organisationens medlemmar till medlemsmöten, årsmöten och vid behov extra medlemsmöten. Sekreteraren upprättar dagordning till möten, medlemsmöten och årsmöten, samt ansvarar för att protokoll är i ordning. Sekreteraren eller den biträdande sekreteraren ska även ansvara för den fackliga organisationens post/e-post och vara den fackliga organisationens firmatecknare.

§ 7 Strid

Mom 1. Beslut om stridsåtgärder fattas av berörda arbetare.

Mom 2. Alla medlemmar som erhåller stridsersättning är skyldiga att delta i organiseringsarbetet av striden och är alltså inte lediga.

§ 8 Nedläggning av organisationen

Mom 1. Beslut om nedläggning av en organisationen måste fattas på två medlemsmöten där frågan är utlyst och beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet. De två mötena måste äga rum inom en tvåmånadersperiod.

§ 9 Avdelningar

Mom 1. Om den fackliga organisationen har många medlemmar kan den bilda egna underavdelningar.

Mom 2. Varje avdelning ska ha ett ombud (kontaktperson).

§ 10 Stadgeändring

Ändring av stadgar kan ske genom en motion till årsmötet där beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet.