Husby Arbetarcentrum är en facklig organisation som verkar inom Järvaområdet. Husby arbetarcentrum arbetar för att ge mer makt åt arbetarna inom verksamhetsområdet.

Husby Arbetarcentrum uppmärksammar att den sociala service blivit allt sämre och att den offentliga makten saknar intresse av att berätta för folk vilka rättigheter de har och man har istället aktivt utnyttjat utsattheten bidragit till en ökad exploatering av arbetarna. I skrivande stund ser vi att den sociala servicen blir allt sämre samtidigt som polisen blivit allt mer offensiv. I det sammanhang verkar verkar kapitalet och tar varje tillfälle i akt att öka sina vinster.

När den offentliga servicen inte längre erbjuds eller fungerar så måste man ta strid för att återvinna den eller bygga upp egna inrättningar som kan fylla de behov som finns. Allt fler arbetare lider av osäkra anställningar, allt fler arbetar under osäkra arbetsförhållanden och antalet arbetare som arbetar helt utan kontrakt eller annan trygghet på jobbet ökar. Utöver att själva anställningarna blir osäkrare så går fler även miste om sin lön genom lönestöld. Husby Arbetarcentrum vill bekämpa de krafter som exploaterar arbetarna och bygga en motkraft mot exploateringen.

Husby Arbetarcentrums syfte är, med anledning av det som nämnts ovan, att:

-Organisera så många arbetare som möjligt inom verksamhetsområdet och sprida kunskap om hur man kan ta strid för sina rättigheter. Detta gäller särskilt de arbetare som saknar många av de elementära (och lagfästa) fackliga rättigheter som arbetarrörelsen tillkämpat sig under mer än 100 år av kamp. Husby arbetarcentrum vill särskilt verka för att stödja de arbetare som arbetar under osäkra anställningar samt utan kontrakt över huvudtaget.

Husby Arbetarcentrum

200204 (uppdaterad 210308)